Học phần Dẫn luận ngôn ngữ học được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nắm vững các kiến thức cơ bản về thành phần, bản chất, chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ. Học phần đồng thời giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.