Học xong học phần giúp sinh viên nắm được về sử dụng và lập trình trên PLC