Lớp cải thiện- Học phần Công nghệ may 3- Hệ Cao đẳng- Nam Định