Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, hai hiện tượng tồn tại trong lịch sử nhân loại.

Kết câu môn học chia làm hai phần: Phần lý luận chung và phần ngành luật. Phần lý luận chung bao gồm 4 chương (từ chương 1 đến chương 4) giới thiệu cho người học những vấn đề tổng quan về pháp luật như khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, hình thức v.v.. Phần ngành luật giới thiệu các kiến thức về một số quy dịnh của pháp luật VN trong một số lĩnh vực

Qua việc học tập môn học, người học có thẻ nắm được một số kiến thức lý luận cơ bản, qua đó hình thành và nâng cao ý thức pháp luật của người học