Học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng ứng dụng, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm về Phương pháp chế tạo phôi  là bước chuẩn bị ban đầu cho gia công cơ khí. Trên cơ sở các phương pháp chế tạo phôi bằng công nghệ đúc,  gia công áp lực và công nghệ hàn, sinh viên nắm bắt được các công nghệ chế tạo phôi, từ đó lựa chọn được phương pháp tạo phôi hợp lý