Môn thi: Kế toán DNXL&TMDV-Nhóm 3 - Thời gian: Tiết 1-3 ngày 22/05/2021

Giảng viên: Lưu Thị Hoan & Trần Thị Hồng Vân

Phòng zoom: Trần Thị Hồng Vân - 274 870 3377

Pass: Uneti

Thời gian: Tiết 1-3 ngày 22/05/2021