Phòng thi vấn đáp môn Pháp luật đại cương - Nhóm 2.1

Tiết 2-3 ngày 18/06/2021

Cán bộ coi thi 1: Phạm Thị Thúy

Cán bộ coi thi 2: Đặng Thị Thu Hiền