Phòng thi Pháp luật đại cương - Nhóm 6.2

Tiết 1-3 ngày 22/06/2021

Cán bộ coi thi 1: Phạm Thị Thúy

Cán bộ coi thi 2: Trần Thị Thu Hằng