Phòng thi Pháp luật đại cương - Nhóm 3.1

Tiết 3-4 ngày 22/06/2021

Cán bộ coi thi 1: Trần Mạnh Toàn

Cán bộ coi thi 2: Hà Diệu Hằng