Phòng thi Pháp luật đại cương - Nhóm 7.1

Tiết 10-12 ngày 22/06/2021

Cán bộ coi thi 1: Phạm Thị Thúy

Cán bộ coi thi 2: Trần Thị Thu Hằng