Phòng thi Pháp luật đại cương - Nhóm 8.1

Tiết 1-2 ngày 16/06/2021

Cán bộ coi thi 1: Phạm Thị Thúy

Cán bộ coi thi 2: Trần Thị Thu Hằng