Phòng thi pháp luật đại cương N4.2

Tiết 9-10 ngày 15/06/2021

Cán bộ coi thi 1: Hà Diệu Hằng

Cán bộ coi thi 2: Trần Mạnh Toàn