Phòng thi pháp luật đại cương N5.2

Tiết 11-12 ngày 22/06/2021

Cán bộ coi thi 1: Hà Diệu Hằng

Cán bộ coi thi 2: Trần Mạnh Toàn