010100107202_Nhập môn tin học_DHMA13A1ND_Phòng thi số: P59-N1_Tiết thi: 7-9_Ngày thi: 17/06/2021 

 (1). Địa chỉ ID Zoom phòng thi: ID Zoom: 846-544-4356; pass: uneti

 (2) Tên học phần: Nhập môn tin học

 (3) Mã lớp học phần: 010100107202

 (3) Họ tên CBCT1: Điền Thị Hồng Hà

 (4) Họ tên CBCT2: Hoàng Thị Phượng

 (5) Danh sách sinh viên dự thi mà P.KT&ĐBCL đã gửi các khoa:

 (6) Thời gian sinh viên cần đăng nhập thi:

 (7) Tiết thi và ngày thi: 7-9

 (8) File hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp: