- Lịch thi: [010100113501] - Nguyên lý - chi tiết máy (DHCK13A3HN) - P123- N2-Tiết: Tiết: 4 - 6  Ngày thi: 17/06/2021

 - (1). Địa chỉ ID Zoom phòng thi: 6546305512, Pass: uneti.                    

- (2) Tên học phần: Nguyên lý - chi tiết máy

- (3) Mã lớp học phần: (DHCK13A3HN)

- (3) Họ tên CBCT1: Bùi Ánh Hưng

- (4) Họ tên CBCT2: Vũ Đức Quang

- (5) Danh sách sinh viên dự thi: P123- N2 (file danh sách đính kèm)

- (6) Thời gian bắt đầu; 9h30'

- (7) Tiết thi và ngày thi:  Tiết: 4 - 6  Ngày thi: 17/06/2021

- (8) File hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp, ....