- Lịch thi: [010100043602] - Vẽ kỹ thuật (DHDI14A3HN) - Phòng thi số: P1410 - N2- Tiết: 10-12 Ngày thi: 17/06/2021

- (1). Địa chỉ ID Zoom phòng thi: 6546305512, Pass: uneti.                     

- (2) Tên học phần: Vẽ kỹ thuật

- (3) Mã lớp học phần: (DHDI14A3HN)

- (3) Họ tên CBCT1: Nguyễn Mạnh Hà

- (4) Họ tên CBCT2: Vũ Đức Quang

- (5) Danh sách sinh viên dự thi: P1410 - N2 (file danh sách đính kèm)

- (6) Thời gian bắt đầu; 15h00'

- (7) Tiết thi và ngày thi:  Tiết: 10-12 Ngày thi: 17/06/2021

- (8) File hướng dẫn sinh viên thi Bài tập lớn + vấn đáp, ....