- Lớp học phần: [010100043601] - Vẽ kỹ thuật (DHTP14A1HN) - Phòng thi số: P143- N1 - Tiết: 4 - 6 Ngày thi: 15/06/2021

- (1). Địa chỉ ID Zoom phòng thi: 6546305512, Pass: uneti.                     

- (2) Tên học phần: Vẽ kỹ thuật

- (3) Mã lớp học phần: (DHTP14A1HN)

- (3) Họ tên CBCT1: Nguyễn Mạnh Hà

- (4) Họ tên CBCT2: Vũ Đức Quang

- (5) Danh sách sinh viên dự thi: P143- N1 (file danh sách đính kèm)

- (6) Thời gian bắt đầu; 9h30'

- (7) Tiết thi và ngày thi:  Tiết: 4-6 Ngày thi: 15/06/2021

- (8) File hướng dẫn sinh viên thi Bài tập lớn + vấn đáp, ....