(1). Địa chỉ ID Zoom phòng thi: ID Zoom: 725-129-3093; pass: uneti

 (2) Tên học phần: Toán rời rạc

 (3) Mã lớp học phần: 010100019901

 (3) Họ tên CBCT1: Bùi Văn Tân

 (4) Họ tên CBCT2: Hoàng Thị Minh Châu

 (5) Danh sách sinh viên dự thi mà P.KT&ĐBCL đã gửi các khoa:

 (6) Thời gian sinh viên cần đăng nhập thi:

 (7) Tiết thi và ngày thi: 7-9_Ngày thi: 18/06/2021 

 (8) File hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp: