Lich học MEET THỨ 5 TỪ TIẾT 10-TIẾT 12 HÀNG TUẦN

Tên học phần (tiếng Việt):

Cơ sở lý thuyết hàn

Tên học phần (tiếng Anh):

Groundwork Welding Theory

Mã môn học:

42

Khoa/Bộ môn phụ trách:

Công nghệ chế tạo máy

Giảng viên phụ trách chính:

Lê Như Trang

Email: lntrang@uneti.edu.vn

GV tham gia giảng dạy:

………………………………

Số tín chỉ:

3(39, 12, 90)

              

Số tiết Lý thuyết:

36             

Số tiết TH/TL:

18               

Số tiết Tự học:

90        

Tính chất của học phần:

Bắt Buộc

Học phần học trước:

Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, Nguyên lý – chi tiết máy

Học phần tiên quyết :

Không có

Các yêu cầu của học phần:

 

……………

- ……………..

1.      MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cơ sở lý thuyết hàn là học phần cơ sở của trương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Học phần được bố trí giảng dạy sau học phần Vẽ kỹ thuật và Vật liệu học. Học phần tang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về vật liệu hàn, một số thiết bị và công nghệ hàn phổ biến hiện nay.trình bày một số biện pháp giảm ứng suất và biến dạng hàn. Học phần còn trình bày những phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn