Môn thi: Cơ sở lý thuyết hàn - Tiết thi: 5-6- Ngày thi:17/6/2021 

 Zoom ID: 356-516-5351     Pass: uneti 

 CBCT1: Nguyễn Thành Huân

 CBCT2: Lê Như Trang - SĐT: 0984889933

Yêu cầu có mặt tại phòng thi trước 15 phút