(1). Địa chỉ ID Zoom phòng thi: 971 494 5160

(2) Tên học phần: Kỹ thuật mạch điện tử

(3) Mã lớp học phần: 010100133101

(3) Họ tên CBCT1: Phạm Văn Nam

(4) Họ tên CBCT2: Trần Thị Thu Hường

 (6) Thời gian sinh viên cần đăng nhập thi: Trước giờ thi 10ph; 

(7) Tiết 10-12 và ngày thi 16/6/2021