HỌC PHẦN : Cắt kim loại

ID ZOOM PHÒNG THI :  803-565-7058   PASS: uneti 

Họ tên CBCT1: Triệu Quý Huy

Họ tên CBCT2: Đặng Văn Hòa

THỜI GIAN ĐĂNG NHẬP THI: T5-6 NGÀY 23/06/2021