Thông tin phòng thi

ID zoom phòng thi: 3323407192               Pass: uneti

Tên học phần: Công nghệ chế tạo máy

Mã lớp học phần: 010100181104

CBCT 01: Dương Hải Nam

CBCT 02 : Vũ Hoài Anh

Tiết thi: 4-6 ngày 21/06/2021

Yêu cầu sinh viên dự thi vào phòng zoom trước 15 phút