Thông tin phòng thi

ID zoom phòng thi: 3323407192               Pass: uneti

Tên học phần: Cơ kỹ thuật

Mã lớp học phần: 010100036601

CBCT 01: Nguyễn Văn Mùi

CBCT 02 : Vũ Hoài Anh

Tiết thi: 4-6 ngày 19/06/2021

Yêu cầu sinh viên dự thi vào phòng zoom trước 15 phút