Thông tin phòng thi

ID zoom phòng thi: 3323407192               Pass: uneti

Tên học phần: Cơ lý thuyết

Mã lớp học phần: 010100121605

CBCT 01: Nguyễn Thọ Sơn

CBCT 02 : Vũ Hoài Anh

Tiết thi: Tiết 1-3 - Ngày 17/06/2021

Yêu cầu sinh viên dự thi vào phòng zoom trước 15 phút