Thông tin phòng thi

ID zoom phòng thi: 3323407192               Pass: uneti

Tên học phần: Vẽ kỹ thuật

Mã lớp học phần: 010100043603

CBCT 01: Đặng Văn Hòa

CBCT 02 : Vũ Hoài Anh

Tiết thi: Tiết 4 - 6 - Ngày 24/06/2021

Yêu cầu sinh viên dự thi vào phòng zoom trước 15 phút