Thông tin phòng thi

ID zoom phòng thi: 3323407192               Pass: uneti

Tên học phần: Vẽ kỹ thuật

Mã lớp học phần: 011100043601

CBCT 01: Đặng Văn Hòa

CBCT 02 : Vũ Hoài Anh

Tiết thi: Tiết 3-4 - Ngày 15/06/2021

Yêu cầu sinh viên dự thi vào phòng zoom trước 15 phút