1. ID Zoom: 563-684-5757 Thời gian đăng nhập 06h45 ngày 23/06/2021 Tiết 1-4 Phòng thi số: P21- N.3.2

2. Lớp học phần: [010100181101] - Công nghệ chế tạo máy (CĐT) (DHCĐ13A3HN)

3. CBCT1: Dương Hải Nam

4. CBCT2: Trương Minh Đức