Tin tức chung

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN (SV)

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO SINH VIÊN (SV)

Bởi Admin (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) -
Số lượng các câu trả lời: 0
1. HƯỚNG DẪN SV SỬ DỤNG HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (LMS.UNETI.EDU.VN)
- https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/huong-dan-sv-de-nghi-cap-moi-tai-khoan-lms.html
2. HƯỚNG DẪN SV CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI TÀI KHOẢN EMAIL
- https://sinhvien.uneti.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/huong-dan-sv-thuc-hien-noi-dung-lien-quan-toi-yeu-cau-ve-tai-khoan-email.html

(Chỉnh sửa bới Nguyễn Trường Giang - bản gửi gốc Friday, 7 May 2021, 8:29 PM)